Referat fra generalforsamling d. 31-3-2011.

Generalforsamling d. 31-3-2011 kl. 18.00 i Sorø Pilebrugs lokaler

Igen i år havde Nancy stillet lokale til rådighed for generalforsamlingen, hvilket foreningen takker for.
Man startede med et lille trktement, inden man gik over til dagsordenen,

P1. Valg af dirigent:  Niels Bertelsen blev af formanden foreslået som dirigent, og da der ikke var andre forslag, valgtes han enstemmigt.
Dirigenten takkede for valget og fastslog at formalia var i orden. Man gik derefter videre med dagsordenen.

P2. Formandns beretning:  Formanden indledte sin beretning, ved at fortælle om de aktiviteter der var foregået siden sidste generalforsamling.
Her blev især fremhævet fastelavn-sommer-og julearrangementer, som alle var velbesøgte.
Derfor vil disse arrangementer stadig være at se fremover.
Sommerfesten er planlagt til d. 9. sept. 2011 og jule komsammen d. 2. dec. 2011.
Formanden fortalte også om indvielsen af de nye bænke og parasoller, som er indkøbt for midler, udloddet af fonden efter Sparekassen for Munkebjergby Bromme og omegn, styret af Sydbanks Sorøafdeling.
Dagen bød på godt vejr og god stemning. Indvielsen gav også anledning til omtale af foreningen i dagspressen. Forsamlingen blev gjort opmærsom på, at bænkene kan udlånes til foreningens medlemmer, som kan bookes v. Henrik Larsen Døjringevej 43, hvor disse også opbevares.
Iøvrigt henledtes opmærksomheden på, at sæsonen for at mødes på "Bænken", starter d. 1. maj     kl. 19.00 og man bruge den 1. og 15. i hver måned som samlingsdatoer indtil sæsonen slutter.
Afslutningsvis takkede formanden Vagn Jensen for den sponserede gris til sommerfesten, i den forbindelse var der også en tak til festudvalget, samtidigt var der tak tik Niels Bertelsen for hans support til foreningens hjemmeside, og til sidst en tak til Nancy, for at stille lokale til rådighed for generalforsamlingen og andre arrangementer.
Hermed afsluttedes formandens beretning, og da der ikke fra forsamlingen var kommentarer eller spørgsmål til denne, blev den godkendt.

P3. Fremlæggelse af regnskab:  Kassereren fremlagde et regnskab, der udviste et overskud på godt 3000 kr. Hun fortalte yderligere, at foreningen, på trods af kontingentfrihed i 2010 (overførsel af kontingent fra 2009), har kunnet "leve" af kontingentbeholdningen. Udlodningen fra fonden efter MBJ sparekasse er blevet brugt ttil de nye bænke på hjørnet, og opfylder derfor begrundelsen for
ansøgningen. Foreningen har igen i 2011 fået del i udlodningen, men dog ikke i samme størrelse som sidste år. Disse er øremærket til petanquebane.
Vi har fra Sorø kommunes Start og Udviklingspulje modtaget godt 12 500 kr., hvoraf de 2500 krr. er til direkte foreningsdrift, for hvilke der ikke skal aflægges regnskab overfor kommunen.
De andre godt 10 0000 kr. er givet til anskaffelse af kontormaskiner, for hvilket der efterfølgende forelægges dokumentation for indkøbet overfor kommunen.
Kassereren afsluttede beretningen, og da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til denne, blev den godkendt af forsamlingen.

P4. Fremlæggelse af budget v. formanden:  Som berettet af kassereren ovenfor, har vi søgt og fået tilskud fra Sydbank og kommunen. Midlerne fra Sydbank vil man bruge til at etablere en petanquebane, og midlerne fra kommunen skal for det enes vedkommende bruges til foreningens direkte drift, og det andet til kontormaskiner til foreningens brug.
Grundet flere tyverier i området har man undersøgt muligheden for opsætning af nabohjælpsskilte, men disse er i en prisklasse, hvor vi ikke lige så muligheden for dette; der taltes om priser op til 1200 kr. ex moms komlet pr. skilt og stander,ud over det skalder indhentes diverse tilladelser til nedgravning. Formanden henviste i den forbindelse til det kriminalpræventive råd, hvor man kan få forskellige råd og vejledninger.
Foreningen har måske fået stillet mere plads i udsigt, men det er ikke på plads endnu, og derfor vil placeringen ikke nu være offentliggjort.
Punktet blev herefter taget til efterretning.

P5. Indkomne forslag:  Da der hverken fra bestyrelse eller medlemmer var indkommet forslag, blev dette punkt afsluttet.

P6. Fastsættelse af kontingent:  Bestyrelsen havde foreslået uændret årskontingent på kr. 100 pr. medlem, og da der ingen kommentarer var til dette, blev dette punkt vedtaget.

P7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  På valg var Peter Lauridsen formand, Hanne Møllerhøj kasserer og Stig Nielsen sekretær. Alle modtog genvalg, og da der ikke var andre kandidater, blev alle tre genvalgt.

P8. Eventuelt:  Torben Hansen spurgte nærmere ind til den plads bestyrelsen havde i kikkerten, hvortil der blev svaret, at man ikke på nuværende tidpunkt ville ind på den nærmere placering, da man stadig er i kontakt med kommunen, men at hvis stedet bliver en realitet, så kunne man ønske sig bl.a. grillplads.
Nancy Jensen foreslog at man kunne foretage en sejltur på Sorø sø med Lille Claus, hvor man kunne medtage sin medbragte madkurv.
Annette Lauridsen bragte de organiserede cykkelture på bane, disse kunne eksempelvis laves i forbindelse med møderne på Bænken.
Mountainbike cyklingen fortsætter igen i år, henvendelse til Morten Stenvedel tlf.:51325997.
Nancy "pralede" lidt over at håndarbejdsgruppen nok var den bedst kørende, og i den forbindelse fortalte hun, at hun havde været i forbindelse med "Uldhytten" i Vemmelev for at besøge denne.
Man kom fra forsamlingen ind på mere markedsføring af foreningen. Det blev foreslået at lave en komite, der kunne byde nye beboere i området velkommen og samtidigt fortælle om foeningens eksistens. Samtidigt taltes om en form for omtale i forbindelse med invitation til byfesten.
Da der ikke fra forsamlingen var flere indlæg og kommentarer, takkede dirigenten for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen.

Bestyelsen konstituerede sig således:

Formand: Peter Lauridsen, næstformand: Jens Olsen, kasserer: Hanne Møllerhøj
sekretær: Stig Nielsen, menigt medlem: Henrik Larsen

Referat: Stig Nielsen