Vedtægter

Hent vedtægter som PDF-fil

§ 1. Navn og hjemsted.
Stk. 1. Foreningens navn er Døjringe Beboerforening.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Sorø Kommune.

§ 2. Formål.
Stk. 1. Foreningens formål er at samle og styrke aktiviteter og netværk i lokalområdet.

§ 3. Tilslutning.
Foreningen er ikke tilsluttet andre organisationer.

§ 4. Medlemmer.
Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål og lokal området.
Stk. 2. Indmeldelse sker til kassereren. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af regnskabsår. Ved manglende indbetaling af kontingent sker udmeldelse automatisk.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår, primo januar.

§ 5. Foreningens ledelse.
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelses, der foruden formanden består af kasserer, næstformand, sekretær og 1 bestyrelses medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2 medlemmer, i ulige år vælges 3 medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov og interesse. Disse er selv finansieret.
Stk. 4. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 5. Suppleanterne kan deltage i møderne uden stemmeret.

§ 6. Kontingent.
Stk. 1. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Kontingentet er personligt.

§ 7. Forpligtelser.
Stk. 1. Bestyrelsen kan ikke optage lån eller stifte gæld, der forpligter de enkelte medlemmer uden generalforsamlingens godkendelse. Ved vedtagelse af sådanne gældsforpligtelser er ethvert medlem berettiget til øjeblikkelig udmeldelse.
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingent forpligtigelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8. Myndighed.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i 1 kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel. pr. post og på hjemmeside.
Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
Stk. 3. Stemmeret har medlemmer der er fyldt 18 år.
Stk. 4. Der kan stemmes ved personligt fremmøde, eller ved at have udfyldt en fuldmagt til et andet medlem, eller ved at have givet bestyrelsen fuldtmagt til at forvalte ens stemme. Der kan højst medbringes en fuldmagt pr. fremmødte medlem.
Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 9. Generalforsamlingen.
På generalforsamlingen behandles mindst følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Godkendelse af revideret regnskab, herunder fremlæggelse af buget.
4) Behandling af indkomne forslag, for kommende regnskabsår.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Godkendelse af budget.
7) De forskellige valg:
    7a) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    7b) Valg af 2 suppleanter.
    7c) Valg af 1 bilagskontrollør og 1 suppleant.
8) Eventuelt.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 11. Tegningsret.
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§ 12. Forretningsorden.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13. Bestyrelsen.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor.

§ 14. Referat.
Der tages referat fra bestyrelsesmøder, referater er tilgængelige for foreningens medlemmer.

§ 15. Regnskabsåret.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 16. Vedtægtsændringer.
Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk.2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 17. Opløsning.
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 10-8-2009.

Dirigent: Niels J. Bertelsen.