Referat fra generalforsamling d. 24-3-2010.

Punkt 1: Valg af dirigent

Formanden åbnede mødet, og bød velkommen til beboerforeningens første ordinære generalforsamling.

Han udbad sig der efter forslag til dirigent, og Niels Bertelsen blev foreslået og blev valgt.

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og oplæste derefter dagsordenen.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning v. formanden.

Man gik derefter over til bestyrelsens beretning. Formanden fortalte at foreningen talte 38 medlemmer men at nogen stadig manglede at betale kontingent . Formanden berettede at man fra ”Fonden efter Munkebjergby og Bromme sogns sparekasse” var blevet begunstiget med kr.: 6000,00, som er øremærkede til flere bænke og parasoller op til hjørnet. I samme forbindelse nævnte formanden, at de månedlige møder ved bænken, starter d. 1. april, og foreslog samtidigt, at hvis man havde lyst, også kunne mødes den 15.  I måneden.

Hjemmesiden er lidt bagefter, men bestyrelsen på kursus, for at lære at opdatere på hjemmesiden.

Døjringefesten er fastsat til fredag d. 10.  september 2010, og vil årene fremover være fastsat til den 2. Fredag i september måned. Festen vil foregå i jagthytten, hvor man vil prøve at forhandle sig til en god pris for lejemålet.

Formanden afsluttede beretningen og spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til denne, og da det ikke var tilfældet, blev den godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 2d: beretning fra aktivitetsgrupperne.

Hanne Møllerhøj Fortalte kort om ”håndarbejdsgruppen” og dens virke, og at den tegnede til at blive en succes. Mere fyldigt referat kan ses på foreningens hjemmeside.

Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v. kassereren.

Man gik herefter til kassererens beretning ved Hanne Møllerhøj. Hun oplyste at kassebeholdningen på dette tidspunkt var kr. 9300,00, og der grundet foreningens unge alder, ikke havde været nogen bevægelser på regnskabet.

Kassereren afsluttede beretningen, og åbnede for spørgsmål og kommentarer.

Fra forsamlingen lød spørgsmålet: Hvad bruges pengene til? Hertil svarede formanden, at en forening ikke kører af sig selv uden udgifter til drift og materialer. Udover det vil der være mulighed for tilskud til ture eller andet der samlet kan begunstige medlemmerne.

Spørgeren kommenterede på svaret, at han var i stand til at formidle kontakt til et busselskab med meget favorable priser.

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, blev regnskabet godkendt.

Punkt 4: Fremlæggelse af budget.

Formanden fremlagde budget. Der er penge, øremærkede til flere bænke, parasoller og solcellelamper.

Der vil også være mulighed for at arrangere busture og udflugter i nærområdet.

Kontingent betalt for 2009 videreføres til også at gælde for 2010. Formanden fortalte at man vil søge tilskud fra kommunens puljer, men at man for året 2010, ikke havde nået det inden fristen udløb, grundet på foreningens opstartstidspunkt.

Man vil søge tilskud hvor det er muligt, også til mere specifikke ting.

Henrik Larsen spurgte om pengene kunne øremærkes, hvortil der blev svaret, at mange ansøgninger skulle beskrive et bestemt projekt eller formål.

Nancy fortalte at Fonden MBj-B sparekasse, havde givet til alle ansøgere, men at man ikke kendte de udloddede beløb.

Der blev fra forsamlingen spurgt om man mente at de opstillede lamper, når de kom, ville få lov at blive stående.

Svaret herpå var, at det jo måtte komme an på en prøve, men at Dorthe og Henrik har tilbudt at parasoller og lamper kan opmagasineres hos dem.

Punktet blev herefter taget til efterretning.

Punkt 5: Indkomne forslag.

På dette punkt var der kun forslag fremsat af bestyrelsen, omhandlende navnet på hjørnet.

Af de foreslåede navne, stemte 15 for navnet ”bænken”.

Annette Lauridsen kom med forslag om en cykelklub, hvor man kunne køre ud på foreslåede ruter, ophængt på skabet ved bænken.

Nancy kommenterede på snakken om hjørnet, at forbipasserende benyttede bænken, og at hun havde omtalt det for et margueritrute komitemedlem, men de havde ingen indflydelse på at gøre opmærksom på sådanne steder.

Punktet blev derefter afsluttet og taget til efterretning.

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen havde anbefalet at overføre/videreføre 2009 kontingentet til også at gælde for 2010.
dette blev vedtaget.

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Man gik over til valg til bestyrelsen.

På valg var:

Nancy Jensen, der meddelte at hun ikke modtog genvalg.

Jens Olsen, der modtog genvalg.

Som afløser for Nancy, foresloges Henrik Larsen, og da der ikke var andre kandidater, valgtes han enstemmigt.

Som suppleanter genvalgtes:

Marianne Brouer for 2 år

Marianne Hansen for 1 år

Man takkede Nancy for hendes indsats i bestyrelsen og foreningen.

 

Punkt 8: Eventuelt,

 

Per spurgte om de fysiske grænser for foreningens virke. Hertil blev der svaret, at de er lidt flydende, men at den vestre grænse vil være omkring Veddevej og strække sig østover til på den anden side af Sorøvej.

Stig knyttede den kommentar til dette, at man i bestyrelsen havde talt om at gå ud fra den nedlagte brugs` virkeområde, men at man ikke havde lagt sig fast på dette.

Morten Stenvedel fortalte at han og et par andre fra byen, i weekenden kører mountainbike i skoven, og hvis dette kunne interessere andre, kan man kontakte Morten.

Nancy fortalte at Marianne Hansen havde trukket sig fra festudvalget, og det er overladt tik udvalget at klare dette internt.

Dorthe søgte nogen til at vedligeholde skabet på hjørnet.

Peter fortalte om den omtale, der havde været omkring foreningen, både i aviser og P4, samt at vi har lovet Sjællandske, at invitere dem til indvielse af de nye bænke når de er opstillede.

Nancy tilbød, på trods af udtræden af bestyrelse, husly til forskellige arrangementer, hvis disse ikke kolliderede med hendes pilekurser eller andet, Hvilket foreningen selvfølgelig takkede for.

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Den nyvalgte bestyrelse trak sig tilbage for at konstituere sig, og kom herefter til at se således ud:

Formand: Peter Lauridsen, næstformand: Jens Olsen
kasserer: Hanne Møllerhøj, sekretær: Stig Nielsen, menigt medlem: Henrik Larsen

Referat Stig Nielsen