Generalforsamlingen 2013, blev på traditionel vis indledt med, at der blev serveret grillpølser, med Jens og Henrik som grillmasters.
Efter spisningen indledtes den officielle del af generalforsamlingen.

Pkt. 1: Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Niels Bertelsen, og da der ikke var andre forslag, blev han valgt, hvorfor han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og oplæste dagsordenen.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formanden.
Året startede 1. maj med møde på "Bænken", hvor foreningens nyindkøbte grill blev indviet.
Foreningen havde d. 16. juni, arrangeret en tur til Sofiero Slotspark i Sverige. Ideen var udsprunget af at Helle og Annette L. havde set et tilbud fra scandlines, indeholdende færge og indgang. Turen var baseret på samkørsel og medbragt mad, der var aftalt hjemmefra, så der var til alle. Desværre var der ikke så mange der havde tilmeldt sig, men de der deltog, havde en dejlig dag, blandt et flor af blomstrende rhododendroner og azaleaer.
Forslag fra 2012 til kommende arrangementer der kan bruges i 2013 er:
A: Birkegårdens haver B: Zen Garden i Vedde C: Rundvisning i Sorø klosterkirke.
Sommerfesten blev afholdt d. 31. august hos Dorthe og Henrik, i et partytelt opstillet på deres gårdsplads. Menuen var grillet svinekam med diverse tilbehør. Der var også lavet forskellige lege, hvor alle blev involverede. Det blev som sædvanlig en god aften.
Til festkommiteen og de der hjalp, skal der herfra lyde en stor tak.
Der blev afholdt julestue d. 7. december. Som noget nyt prøvede vi at afholde bankospil, som faldt i god jord. Stig sad med nummerposen og Peter var opråber, kontrollant og gaveuddeler. Nogle var mere heldige end andre, men sådan er tilfældet med spil.
Beboerforeningen takker Nancy og Peder, for endnu en gang at lægge hus til.
Beboerforeningen var, sammen med andre lokale foreninger, inviteret til et møde i Sorø kommunes "Vej og Park". Et godt og inspirerende møde, hvor der blev omtalt planer for områdets veje.
Der var søgt om tilskud fra fonden efter Munke Bjergby-Bromme Sparekasse v. Sydbank.
Der blev tildelt kr. 2000 til ny opslagstavle ved bænken.
Fra kommunens Drift og Anlægspulje fik vi kr.2500 til foreningens drift.
Fra bestyrelsen lød ros og tak til Strikkeklubben, samtidig takkedes Niels for IT-support til hjemmesiden.
Formanden orienterede om tur til Frilandsmuseet, planlagt til d. 1. juni samt en tur planlagt d.22 september til Andelslandsbyen Nyvang.
Således afsluttedes formandens beretning, og man gik over til spørgsmål fra salen.
Søren spurgte til, ved arrangementer at kunne leje bus? Hertil svaredes, at udgifterne til sådant er så store, at der skal være stor tilmelding.
Peder spurgte til det i vinters ødelagte træ ved bænken, om synderen skal erstatte. I forlængelse af dette spørgsmål, spurgte Dorthe om vedkommende ikke skal have det at vide.
Hertil svaredes, at selvfølgelig skal skadevolderen orienteres og erstatte træet, og at man vil lave tiltag til skrivelse.
Der spurgtes til adresse på andre foreninger, nævnt af formanden i beretningen; disse fås ved ham, og vi påtænker måske at lægge dem på hjemmesiden.
Da der der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, godkendtes beretningen.

Pkt. 3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v. kassereren.
Kassereren oplyste at der på opgørelsesdagen d. 15-4-2013, var 33 betalende medlemmer og foreningens regnskab balancerede med et pænt overskud.
Kassereren foreslog at man til fremtidige bestyrelsesmøder gav et beløb til afholdelse af disse.
Dette burde have været fremlagt under "indkomne forslag", men ingen i forsamlingen opponerede mod dette. Kassererens indlæg afsluttedes, og man gik til spørgsmål til dette.
Der var ingen spørgsmål, men formanden understregede, at selv om overskuddet lød stort, så var mange af pengene på forhånd øremærkede. Regnskabet godkendtes, og det samme kassererens forslag om tilskud til bestyrelsesmøder.

Pkt. 4: Formanden fremlægger budget.
Formanden henviste til tidligere i beretningen omtalte øremærkede penge, som skal gå til en ny tavle samt vedligeholdelse af bænke og forskønnelse af pladsen.
Da der ikke var spørgsmål til dette, blev punktet godkendt.

Pkt. 5: Behandling af indkomne forslag.
Da der var forslag, udover det i pkt. 3 godkendte, afsluttedes dette punkt.

Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent.
Efter forslag fra bestyrelsen, vedtoges det, at fastholde kontingentet på kr. 100 pr. medlem.

Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Peter Lauridsen, Hanne Møllerhøj og Stig Nielsen. Alle modtog genvalg, og da der ikke var modkandidater, genvalgtes de. 

Pkt. 8: Valg af suppleant.
På valg var Marianne Brouer; bestyrelsen foreslog hende genvalgt, og modtog valg og valgtes.

pkt. 9: Valg af bilagskontrollant.
Da vor hidtige kontrollant, grundet sit arbejde er forhindret i at udføre jobbet, har Helle Poulsen, på opfordring af bestyrelsen, valgt at opstille til denne post.
Da der ikke var andre kandidater, valgtes hun af forsamlingen
Samtidig takker bestyrelsen Ingolf, for den indsats, han har ydet overfor foreningen.

Pkt. 10: Eventuelt.
Søren spurgte til foreningens kontonummer, om det ikke kunne ligge på hjemmesiden, hvortil der svaredes, at der ligger det allerede.
Annette L. spurgte om billeder fra events på hjemmesiden. Dette vil vi gerne, men der har været lidt problemer hos sekretæren, med overflytning af filer til hjemmesiden, og Niels lover instruktion i dette.
Da der ikke var flere indlæg fra salen, takkede dirigenten for god ro og orden, og afluttede generalforsamlingen.

Referent: Stig Nielsen