REFERAT FRA GENERALFORSAMLING d. 19. MARTS 2014 FOR DØJRINGE BEBOERFORENING.

Generalforsamlingen, som afholdtes i Naturbørnehuset, blev indledt med et lille traktement bestående af grillede pølser som Jens og Henrik på fortrinlig vis fik ristet. Efter spisningen gik man over til dagsordenen for generalforsamlingen.

PUNKT 1.VALG AF DIRIGENT.
Bestyrelsens forslag, Niels Bertelsen, blev valgt, han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste dagsordenen.

PUNKT 2. BESTYRELSEN BERETNING V. FORMANDEN.
Formanden startede med at fortælle at "Bænken" startede 1. maj 2013 som sædvanligt.
Fpreningen havde arrangeret en tur til "Frilandsmuseet" i Sorgenfri. Vejret var med os, hvilket gjorde det til en hyggelig dag.
Foreningen stod for forplejning med mad og drikke som indtoges på museets cafe.
Døjringe byfest blev afholdt på gartneriet hos Pia, Torben og Morten, hvor der blev grillet svinekam.
Sædvanen tro så blev det en hyggelig aften. En tak skal lyde herfra til Pia, Torben og Morten for husly samt tak til festkomiteens indsats.
November måned bød på en tur til "Andelslandsbyen Nyvang" ved Holbæk, hvor der afholdtes julemarked.
på trods af at vejret var blæsende koldt, var der alligevel gode oplevelser. Der var telte med mulighed for smagsprøver af forskellig art, både vådt og tørt. Derfor var der også nogle der faldt for fristelsen til at købe ind. Foreningen stod for entreen.
Forslag til kommende arrangementer i beboerforeningen 2014:
1.   Emner forsommer 31. maj 2014: Sprogø, Orø, Fynske Landsby eller Unsevig.
2.   Eventuelt efterårstur til kulturnatten i København.
3.   Julestuen er fastsat til fredag d. 5. december 2014 i Munkebjergby gl. skole (Naturbørnehuset).
4.   Til byfesten i august/september i år afventer vi dato fra festkomiteen.
Der er søgt om tilskud fra Sorø Kommunes "Drift og Udviklingspulje".
Vi vil søge om tilskud fra andre fonde bl.a. Sorø Spare-og Laanekasse, bestyret af Den Danske Bank, Sorø.
Forslag til ønsker er at få polstrede hynder til vores bænke, eller yderligere udstyr til foreningens grill.
Andre ideer er velkomne. Slutteligt takkedes Niels for IT-støtte til foreningens hjemmeside.
Således afsluttedes formandens beretning, og da der ikke var kommentarer til denne, godkendte forsamlingen beretningen.

PUNKT 3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB V. KASSEREREN.
Kassereren meddelte at foreningen har en kassebeholdning på kr. 15682,01.
Indtægterne for året viste et underskud på kr. 710,00, bl.a. grundet manglende forventede medlemsindbetalinger.
Foreningen har modtaget kr. 2500,00 fra driftspuljen og kr. 1000,00 fra Chris Nielsen  til erstatning af ødelagt træ ved bænken. Kontingentbetalingen var faldet, nogen grundet glemt betaling. Man vil søge at påmimnde folk, når den normale tidsfrist er overskredet.
Kassereren afsluttede beretningen, og da der ikke var spørgsmål til denne, blev den godkendt.

PUNKT 4. FORMANDEN FREMLÆGGER BUDGET.
Idet foreningen har overskud på kassebeholdningen, vil dette kunne bruges til kommende arrangementer. Godkendt.

PUNKT 5. INDKOMNE FORSLAG.
Da der ikke var indkommet nogen forslag, afsluttedes dette.

PUNKT 6. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 100,00.

PUNKT 7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
På valg var Jens Olsen, som modtog genvalg, og Henrik Larsen, der ikke modtog valg. Derfor havde man fra bestyrelsens side foreslået Niels Bertelsen. Fra forsamlingen foresloges Jette Rebien. Efter lidt overtalelse, valgtes Jette ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen takkede Henrik for hans deltagelse i bestyrelsen.

PUNKT 8. VALG AF SUPPLEANT.
På valg var Marianne Brouer, som blev genvalgt.

PUNKT 9.VALG AF BILAGSKONTROLLANT.
Bestyrelsen forslag, Helle Vibeke Poulsen, blev genvalgt.

PUNKT 10. EVENTUELT.
Annette Lauridsen sagde at strikkeklubben er åben, og hvor man ikke er økonomisk forpligtet på nogen måde.
Helle og Annette påtænker at arrangere en tur til Møns Klint, nærmere vil komme.
Der var fra forsamlingen ønske om, at man skulle udsende et slags spørgeskema om hvad foreningen kan bruges til indenfor foreningens rammer, og hvilke tiltag, for at opnå større opbakning til bl.a. arrangementer.
Da der lige er flyttet nye ind i det gamle forsamlingshus på Dyssevej 18, luftedes den ide, at foreningen på en eller anden måde, bød  nye tilflyttere velkommen til området.
Fordi flere afmedlemmerne er bosiddende i det åbne land, der ikke er omfattet af offentlig kloakering, blev der talt meget frem og tilbage om hvad der kunne gøres.
Man talte om at få en kvalificeret ud til et møde, hvor alle berørte skulle være velkomne, dog måske mod betaling for ikkemedlemmer. Dette emne kom til at overskygge det meste af punktet "eventuelt".
Generalforsamlingen afsluttedes, og dirigenten takkede for god ro og orden.

                                                                                                           Refernt Stig Nielsen, sekretær