Referat fra generalforsamling i Døjringe Beboerforening d. 25. marts 2015.

 

Generalforsamlingen åbnedes og man gik over til dagsordenen.

 

Punkt 1.: Valg af dirigent. Niels Bertelsen blev foreslået af bestyrelsen, og da der ikke var andre forslag, valgtes han. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dagsordenen blev oplæst, samtidigt konstateredes at et bestyrelsesmedlem ikke var tilstede, grundet lovligt forfald.

 

Punkt 2.:  Formandens beretning. Formanden indledte beretningen med at fortælle om sommertur til Orø, hvortil vi havde en fin tur, og her var vært ved en buffet. Foreningen afholdte også det sædvanlige julearrangement, hvor vi startede med grillede pølser, en gave fra Døjringe Byfests bestyrelse. Derefter serveredes gløgg og æbleskiver, og derefter afholdtes julebankospil. Foreningen er i kommunalt regi, indbudt til møde om nabo hjælp, hvor foreningen vil deltage, og derefter orientere medlemmerne over mailen. Formanden oplyste, at man også har en tur i tankerne. Man havde flere ideer, bl.a.: Stevnsfortet, Birkegården Haver, Zen Garden i Vedde, men at man også er åben for ideer fra medlemmerne. Formanden fortalte endvidere, at man i bestyrelsen havde talt om at de af medlemmerne der fyrer med træpiller, kunne oplyse om forbrug, og foreningen måske kunne forhandle om priser ved samlet indkøb. Formanden benyttede ordet til at takke Niels for IT support, Pia og Torben for husly ved sommerfesten samt hele sommerfestbestyrelsen for arrangementet. Formanden afsluttede således sin beretning, og det var tid til spørgsmål og kommentarer. Da der ikke var nævneværdige spørgsmål eller kommentarer, toges beretningen til efterretning.

 

Punkt 3.:  Fremlæggelse af regnskab v. kassereren. Kassreren kunne berette at foreningen har en formue ved regnskabets afslutning, på godt kr. 14000, og at der fra kommunen er tilflydt et beløb på kr. 4000, et tilskud som gives til lokalforeninger i kommunen, dog af varierende størrelser. Beretningen afsluttedes og der blev adgang til spørgsmål og kommentarer. Der blev fra forsamlingen spurgt til de gebyrer der blev betalt på vores bankkonto, og om foreningen måske kunne forhandle sig til gebyrfrihed, eller måske overveje et andet pengeinstitut, der er mere venligt indstillet. Det vil man se på fra bestyrelsens side. Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Punkt 4.:  Formanden fremlægger budget. I sin fremlæggelse af punktet sagde formande, at man ville forsøge at få så meget ud af både tilkud og foreningens indestående, med henvisning til ovenstående beretning. Ideer fra medlemmerne er velkomne. Punktet blev taget til efterretning og vedtoges.

 

Punkt 5.:  Behandling af indkomne forslag. Da der ved fristens udløb, ikke var indkommet nogen forslag, afsluttedes dette.

 

Punkt 6.:  Fastsættelse af koningent. På bestyrelsens foranledning, vedtoges det, at kontingentet fortsat er uforandret på kr. 100 pr. medlem. Med forfaldsdato 1. maj. Der var ingen spørgsmåleller kommentarer til punktet og vedtoges.

 

Punkt 7.:  Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Peter Lauridsen, Hanne Møllerhøj og Stig Nielsen. Alle modtog genvalg og da der ikke var andre forslag, blev alle genvalgt.

 

Punkt 8.:  Valg af suppleant. Bestyrelsens forslag, Marianne Brour, viste sig ikke at være valgbar, så Charlotte Bertelsen tilbød sig som kandidat, valgtes af forsamlingen.

 

Punkt 9.:  Valg af bilagskontrollant. Da Helle Vibeke Poulsen havde givet tilsagn om at fortsætte, valgtes hun.

 

Punkt 10.: Eventuelt. Fra forsamlingen blev der spurgt, om foreningenhavde overvejet at søge midler fra fonde. Fra bestyrelsen blev svaret, at det var der ikke, idet ansøgninger til fonde, skal være meget udførlige i deres udformning, og det er meget      ressourcekrævende, men bestyrelsen er åben. I den forbindelse fortaltes det fra bestyrelsen, at der i kommunen er ansat en fundraiser, der kan være foreningerne behjælpelig ved ansøgninger. Fra forsamlingen blev der spurgt, om der ikke kan sammensættes et hold, der kan renovere "Bænken", så pladsen ser indbydende ud. Dette tog bestyrelsen til efterretning, og dette vil taget op. Da der ikke var flere indlæg, sluttede dirigenten generalforsamlingen, med tak for god ro og orden.

 

Man gik derefter over til spisning, hvor foreningen beværtede de fremmødte med grillet kalvemørbrad og kartoffelsalat, hvilket var en fornyelse fra tidligere pølser, og dette tiltag toge godt imod fra deltagerne.

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: Formand, Peter Lauridsen, næstformand, Jens Olsen, kasserer, Hanne Møllerhøj, sekretær, Stig Nielsen, menigt medlem, Jette Rebien.

 

Referent Stig Nielsen.