REFERAT FRA DØJRINGE BEBOERFORENINGS GENERALFORSAMLING 2016

                                        AFHOLDT D. 6. APRIL 2016 PÅ NATURBØRNEHAVEN.

Generalforsamlingen blev grundet andet arrangement, flyttet til dagplejens lokale, hvor vi måske fremover hellere vil afholde vores arrangementer.

Generalforsamlingen indledtes.

Punkt 1: Valg af dirigent

Niels Bertelsen valgtes enstemmigt, han takkede for valget og indledte med at konstatere generalforsamlingen lovligt indkaldt.

Punkt 2: Formandens beretning.

Formanden indledte med at fortælle at det forgangne år havde været roligt. V i havde en dejlig sommerudflugt til Reersø med spisning på kroen, samt efter spadseretur på havn kaffe også på kroen, alt sammen på foreningens regning.

Der efterlystes reaktioner på forslag til udflugter i indeværende år, formanden nævnte Zenhaven, Birkegårdens haver, man kunne også måske tage en gåtur på fodsporet, sejle med LilleClaus til Parnas og guidet tur i Sorø kirke.

Tiltaget fra foreningens side med samlet indkøb af træpiller, blev overmatchet af hvad Ancher og Ulla i forsamlingshuset kan få piller til hos Dansk biosalg i Slagelse, med nem og smertefri levering.

Formanden takkede Niels og Charlotte for sponseringen af foreningens hjemmeside.

Han takkede derefter bestyrelsen for at møde frem til indkaldte møder og lignende.

Da der ikke var yderligere til punktet, blev det antaget.

Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, v kassereren.

Kassereren fortalte at det kommunale tilskud i år var steget fra kr. 2500 sidste år til kr. 4000 i år.

Der var medlemsindtægter på kr. 3200. Udgifter til julearrangement hviler næsten i sig selv grundet bankospillet. Der var også brugt penge til blomster ved Bænken. Banken kræver også gebyr for at have en konto. Foreningens formue er således på godt kr. 18700

Da der ikke var spørgsmål til punktet, blev dette godkendt.

Punkt 4: Formanden fremlægger budget.

Der var ikke det store at sige under dette punkt, udover at foreningens midler ville blive forvaltet i medlemmernes interesse, fællesture og lign.

Punktet godkendt.

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke inden tidsfristens udløb ikke fremkommet nogen forslag, men fra nogle af deltagerne, kom der indlæg, som flyttes til eventuelt, idet disse ikke kunne vedtages under pkt. 5.

Punkt 6: Fastsættelse af kontingent.

Det årlige kontingent fastholdes på kr. 100 pr. medlem pr. år med forfald til 1. maj.

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Jens Olsen, der modtog genvalg og Jette Rebien der valgte at udtræde, og i hendes sted valgtes Charlotte Bertelsen.

Punkt 8: Valg af suppleant.

På valg var Charlotte Bertelsen men da hun blev valgt til bestyrelsen, skulle der findes en anden Kandidat. Morten Stenvedel meldte sig og blev valgt.

Punkt 9: Valg af bilagskontrollant.

På valg var Helle Vibeke Poulsen.

Til dette hverv valgtes Helle og Ingolf i fælleskab at varetage dette.

Punkt 10: Eventuelt.

Til dette punkt var et indlæg, om man kunne finde en dag til vedligeholdelse af Bænken. Dette optoges som en god ide og der skulle være maling og værktøj til dette.

Det udgåede træ blev også bemærket, grogarantien er nok overskredet og man må nok købe et nyt træ.

Fra forsamlingen lød det også om man ikke skulle se på et nyt bordbænkesæt lig dem de har i Stenlille jagtforening til 12 pers.

Et indlæg var, om der ikke til hvert 1. i måneden møde på bænken kunne være et bestyrelsesmedlem tilstede, det syntes at være en god ide, som man ville tage til efterretning.

Grundet forskellige omstændigheder blev den første dag på bænken flyttet fra d. 1. maj til d. 15. maj, men ellers fremover mødes vi som sædvanligt d.1. og 15. i måneden.

Da der ikke var flere indlæg, afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Man gik derefter over til spisningen, grillstegt oksefilet med kartoffelsalat og grøn salat.

Referent Stig Nielsen