Referat fra generalforsamling d. 29. marts 2017

Formanden bød velkommen og gik over til punkt 1, valg af dirigent.
Niels Bertelsen blev valgt og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste dagsordenen, gik derefter over til punkt 2, bestyrelsens beretning v. formanden.

Formanden bød igen velkommen og en særlig velkomst til de nye medlemmer og opsummerede de forskellige arrangementer bl. a. turen til Birkegårdens haver hvor foreningen var vært ved spisning.
Byfesten/høstfest der blev afholdt i gartneriet hos Torben, Pia og Morten, hvor man selv havde mad med og det blev som sædvanligt en god aften.
Julestuen med banko var igen et tilløbsstykke, beværtning med gløgg og æbleskiver og fine bankogevinster.

Formanden omtalte et alarmselskab der selvfølgelig krævede deltagelse fra flere i området.
Formanden takkede på bestyrelsens vegne, Niels og Charlotte for deres arbejde med foreningens hjemmeside, samtidigt påskønnedes Niels` indsats omkring bredbåndsprojektet.
Festkomiteen har foreslået d. 8. september til byfesten/høstfest.
Strikkeklubben har fået 2 nye medlemmer. Klubben holder afslutning d. 27. juni på Mette Maries Køkken. De andre underklubber er ikke fungerende, men tiltag fra medlemmerne tages imod med kyshånd.
Formanden fortalte at der er 48 aktive på Døjringe Facebook.
Vi havde fra kommunen fået et tilskud på kr. 7000 til indkøb af en ny bænk, men de blev krævet tilbage da pengene ikke var brugt inden årsskiftet.
Spildevandsrensning i det åbne land blev omtalt, og at man i Sorø kommune var fast besluttede i at
fastholde lovgivningen uden at bevise om udlederen forurener, modsat hvad man gør i Ringsted og Slagelse kommuner. De forskellige foranstaltninger koster mange penge, og hvem der tjener mest, naturen eller den der servicerer anlægget.

Formanden afsluttede sin beretning og spurgte om der var spørgsmål.
Der var kun en kommentar fra Hans Otto til spildevands spørgsmålet, gik på at I Slagelse skal kommunen påvise forurening. Da der ikke var mere til beretningen, blev den godkendt af forsamlingen.

Man gik derefter over til punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v. kassereren.

Kassereren fortalte til det omdelte regnskab at bankbeholdningen på dagen for generalforsamlingen er
kr. 18.537,91.
Foreningens bankforbindelse er begyndt med at kræve flere gebyrer på de forskellige transaktioner, hvilket
betyder ændrede måder at udbetale udlæg.
Der har været en del uvished om gyldigheden af kontingentbetaling før skæringsdato.
Da den normale rettidige betaling for 2017/18 er pr. 1. maj 2017, er det vedtaget at dem der har betalt december 2016, januar – februar 2016 ikke skal betale før maj 2018.
Forsamlingen godkendte regnskabet.

Der var ikke deciderede spørgsmål til regnskabet men fra salen var der surhed omkring pengeinstituttets optræden omkring gebyrer, og om man skulle se sig om efter ny bankforbindelse.

Derefter gik man over til punkt 4, Formanden fremlægger budget.
Formanden kommenterede igen tilbagebetalingen til kommunen, udover dette er budgettet uændret.
Der er lagt op til 2 arrangementer om året, julestue og generalforsamling.

Søren M. kommenterede til budget at samkørsel kunne spare på udgifter.

Punktet blev godkendt.

Man gik derefter over til punkt 5, indkomne forslag.

Der var indkommet 3 forslag.

1: Dorthe L. foreslog at der afholdtes en oprydningsdag, hvor man samledes om at rense grøfter.
Forsamlingen drøftede problemet, der var flere ytringer omkring flere steder i foreningens område, bl.a.
ved asfalten hvor chauførerne dropper tomme dåser og andet affald. Søren M. ville som gammel sælger gerne henvende sig til Pankas omkring dette.
Ancher G. foreslog at man gjorde rent for egen matrikel, Jette S. bifaldt dette.
Forslaget blev ikke endeligt vedtaget, men toges til efterretning.
2: Forslag fra Stig: Det var ikke som sådan ikke et forslag men en forespørgsel til forsamlingen, om bestyrelsen skulle indgive en protest til kommunen om tilbagekaldelsen af tilskuddet, eller acceptere og ansøge på ny. Forsamlingen enedes om at vente til der kunne ansøges.
3: Annette N. foreslog at bestyrelsen lavede et årshjul med arrangementer så medlemmerne havde noget at planlægge efter. Forslaget blev vedtaget og det er nu op til bestyrelsen at udfærdige dette.

Man gik derefter til punkt 6, fastsættelse af kontingent.
Kontingentet blev fastsat til uændret at være kr. 100 årligt.

Punkt 7, valg af bestyrelses medlemmer.
På valg var Peter Lauridsen, Hanne Møllerhøj og Stig Nielsen, de blev alle genvalgt.

Punkt 8, valg af suppleant. På valg var Morten Stenvedel, som genvalgtes.

Punkt 9, valg af bilagskontrollant. På valg var Helle Poulsen, men da hun ikke var tilstede, trådte Ingolf ind.

Punkt 10, eventuelt.
Punktet blev overskygget af bondens griseri på vejene omkring i byen. Vagn Jensen fortale at slam der lægges ud på marken ikke må ligge uden overdækning hvis det ikke nedpløjes straks. Samtidigt fortalte han at vejene skulle rengøres. Generalforsamlingen vedtog at bestyrelsen ved formanden udfærdiger et brev til ejeren og udtrykker byens misfornøjelse omkring dette.

Efter dette afsluttedes den ordinære generalforsamling, og Niels B. fik ordet og redegjorde omkring bredbånds projekt.

Projektet er forsinket grundet nogle teknikaliteter i Energistyrelsen, der mangler 3 adresser for at det er fuldstændigt. Niels fortalte at nogle adresser var til salg og kontakt til mæglere trods at de synes det er en god ide, er der ingen respons på dem.
Vivi Korup fortalte at de har 2 matrikler, Sorø vej 2a +2b, og at det kun er den ene der er tilmeldt men for at få projektet videre ville hun gerne tilmelde en til.
Det blev oplyst at man også ved installationen kunne opnå håndværkerfradrag.
Men indtil nu ser det ud til at projektet er 2 ½ måned forsinket, dog håber vi alle at det bliver gennemført.

Herefter dette indlæg afsluttedes og man gik over til spisningen.

Referat Stig Nielsen, sekretær