Referat fra generalforsamling i Døjringe Beboerforening onsdag d. 20. marts 2019.


Generalforsamlingen indledtes med spisning, hvor foreningen var vært for 20 fremmødte.
Efter spisning gik man over til den ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent.
Valget faldt på Niels Bertelsen. Han takkede for valget, konstaterede at forsamlingen var lovligt indvarslet og gik herefter til dagsordenen.

2. Bestyrelsen beretning v. formanden.
Formanden indledte med at fortælle at foreningen pt. tæller 55 medlemmer.
Foreningen havde i 2018 afholdt tur til Zenhaven i Vedde, hvor der serveredes mad og drikke.
En tur der var populær.
Festudvalget havde som vanligt arrangeret sommer/høstfest hos Torben, Pia og Morten.
Denne var velbesøgt. Der var lavet lidt selskabslege til moro for alle.
Formanden takkede for lån af drivhuset og fik lovning på at man i år 1. fredag i september kan gentage festen.
Årets julearrangement med julebanko blev berørt og gentages 1. fredag i december.
De aktive strikkepiger havde planlagt et loppesalg, der skulle have foregået i Naturbørnehuset
d. 23. marts, men på grund af for ringe tilmelding blev dette aflyst. Tak for initiativet.
Formanden berørte kontingentets størrelse ud fra den betragtning hvad medlemmerne får igen for dette.
Derfor må man forstå en hvis egenbetaling ved ture i foreningens regi.
Foreningen har opnået rabatter ved fitness og hold på 10-15% i Kroppens Hus i Pedersborg.
Fortæl man er medlem af Døjringe Beboerforening.
Formanden rettede en tak til Niels og Charlotte Bertelsen for administration af hjemmeside.
Da der ikke var spørgsmål til beretningen, toges den til efterretning.

3. Fremlæggelse af regnskab v. kassereren.
Kassereren fortalte at regnskabet så lidt anderledes ud grundet den ændrede kontingent indbetaling.
Foreningen har en egenkapital på kr.14806 , har modtaget tilskud fra kommunen på kr. 4000.
Regnskab kan ses ved henvendelses til kassereren.
Kassereren pointerede at kontingentindbetaling var ændret fra 1./5. til 1./1.
Da der ikke var kommentarer, godkendtes regnskabet.

4. Formanden fremlægger fremtidig aktiviteter.
Man har planlagt at besøge Højerup Kirke på Stevns og spisning på nærliggende traktørsted.
Dato er pt. ikke fastlagt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen forslag, og gik videre med dagsordenen.

6. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fortsætter uændret på kr. 100 pr. år, 1./1. – 31./12..
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var: a: Peter Lauridsen, b: Hanne Møllerhøj, c: Stig Nielsen, alle modtog genvalg.
Da der ikke var andre kandidater, genvalgtes alle.
8. Valg af suppleant.
På valg var Morten Stenvedel, der genvalgtes.
9. Valg af bilagskontrolant.
Helle Poulsen genvalgtes til denne post.

10. Eventuelt.
Bestyrelsen har set på det område hvor der tidligere var renseanlæg, der nu er omdannet tl pumpestation, det kunne måske bruges til samlingsted for foreningen.
Hvis dette bliver til noget kunne man lave grillhytte o.lign. hvortil man vil søge tilskud fra kommunen.
Området skal, hvis det bliver en realitet, passes af foreningens medlemmer.
Mulighederne vil blive undersøgt.
Referenten sporede en vis modvilje mod ovenstående, ”Bænken” er stadig favorit gr. udsigt.
Torben tilbød at hente bænkene hjem til sig for at de kunne tørre og få en gang træbeskyttelse.
Bestyrelsen havde ved indkaldelsen bedt medlemmerne om input til fremtidige ture.
Der var indkommet fra Helle Poulsen: Møns Klint, Liselund og flere andre.
Forsamlingen opfordredes til at på fremlagte lister at skrive forslag til ture.
Udover dette var der ingen andre indlæg.
Da der ikke var mere til eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Referat v. Stig Nielsen, sekretær

Bestyrelsen har siden konstitueret sig som følger:
Formand: Peter Lauridsen
Næstformand: Jens Olsen
Kasserer: Hanne Møllerhøj
Sekretær: Stig Nielsen
Menigt medlem: Charlotte Bertelsen