Referat Døjringe Beboerforenings generalforsamling d. 30-03-2022


Afholdt i Zen-garden.

 

Generalforsamlingen, der for første gang blev afholdt et andet sted end Naturbørnehaven, nemlig Zen-garden, begrundet i at coronaen havde forhindret tidligere års generalforsamlinger og udflugter, hvorfor man således kompenserede dette , startende med fællesspisning hvor foreningen var vært.

Efter spisningen gav formanden en lille kortvarig introduktion til Zen-garden og dens udvikling.

Efter dette gik man over til den ordinære generalforsamling.

Formanden bød velkommen og bad om forslag til dirigent.

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

Ancher Grøn blev valgt som dirigent. Han takkede for valget samt som det første

Konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Derefter oplæstes dagsordenen.

 

Punkt 2: Bestyrelsen beretning.

Formandens beretning startede med igen at byde velkommen til generalforsamling der grundet tidligere års Corona har været aflyste og af samme grund har vores aktiviteter været sat på stand by.

Det har jo givet nogle huller i vores virke igennem de sidste år af vores 13 års levetid.

Årets høstfest blev traditionen tro afholdt hos Torben, Pia og Morten i drivhuset.

Menuen denne aften var flæskestegs sandwich, en stor succes, men et større arbejde end vi havde troet.

Folk spiste hurtigere end vi kunne følge med at lave dem, men alt i alt en god aften.

Formanden takkede Torben, Pia og Morten for husly.

Da Coronarestriktionerne i december måned var lempede, var det muligt at afholde vores årlige julestue,

Hvor vi startede med gløgg og æbleskiver og andet godt til ganen.

Derefter var det tid til det forrygende traditionelle bankospil. Gevinsterne var sponseret af familien Bertelsen, flotte gaver, kurve og sidegevinster. Tak for det. Spillet blev denne gang styret af Charlotte og Annette L. Alle var enige om at det var en hyggelig aften.

Foreningen takkede også familien Bertelsen for at sponsere IT og Hjemmeside for os.

Bænkens op start den første og femtende i måneden fra 1./5. til 1./9. 2022.

Foreningen takker også dem der har dennes ejendele i varetægt såsom: bænke, grill og telt.

Til sidst takkedes bestyrelsen for deres arbejde med at få foreningen til at fungere.

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning, blev denne taget til efterretning.

 

Punkt 3: Kassererens fremlæggelse af regnskab.

Foreningens regnskab er positivt med egenkapital pt. omkring 24000 kr., dette icl. 4000 kr. i tilskud fra kommunen. Foreningen tæller 53 medlemmer .
Kassereren var ked af, at der var nogen der meldte sig ind i foreningen bare for at kunne leje foreningens telt og andet, for derefter ikke vedligeholde medlemsskabet.

Kassereren afsluttede sin beretning og da der ikke var kommentarer til denne, godkendtes den.

 

Punkt 4: fremtidige aktiviteter.

Formanden kom ind på eksempler på udflugter, som vi måske kunne arrangere. Det nu udsendt til medlemmerne, som en ønskeliste blandt medlemmerne.

 

Punkt 5: Indkomne forslag.

Da der ikke ved fristens udløb ikke var indkommet forslag til punktet, afsluttedes dette.

 

Punkt 6: fastsættelse af kontingent.

Kontingentet foresloges uændret på kr. 100 årligt. Vedtaget uden kommentarer.

                                                                                                                                                                                    

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var a: ledig da Jens Olsen er udgået af foreningen

                   b: Charlotte Bertelsen, menigt medlem

Forsamlingen blev spurgt om forslag til a. Da der ikke var forslag, meldte Dorthe Bjerregaard sig og godkendtes.

Forsamlingen blev spurgt om forslag til b. Da der ikke var forslag, modtog Charlotte Bertelsen genvalg.

Foreningen siger velkommen til begge to. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende betyrelsesmøde.

 

Punkt 8: Valg af suppleant.

På valg var Morten Stenvedel som modtog genvalg.

 

Punkt 9: Valg af bilagskontrollant.

I fravær af Helle Poulsen, valgtes Jette Sørensen.

 

Punkt 10: Eventuelt.

Søren spurgte om det var en ide at lave underudvalg til blandt andet ture.

Der svaredes at dette kunne være en mulighed.

Da der ikke var mere under eventuelt afsluttedes generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efter generalforsamlingen og uden for dagsordenen meldte Jannie Schmidt sig til at styre en liste med turforslag der skal udsendes til medlemmerne, hvor de kan give udtryk for deres ønsker overfor bestyrelsen. Den vil så ud fra økonomi og tilængelighed prøve at indfri ønskerne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da alt var overstået holdt ejeren af Zen-garden, Jørgen Nielsen, et lille foredrag over havens tilblivelse og fortsatte eksistens.

Referat ved Stig Nielsen