Referat fra generalforsamling i Døjringe beboerforening d. 29./3. 2023 kl. 18.00   Afholdt i Naturbørnehuset, Veddevej 19.

 

 

                                    Bestyrelsen v. Peter Lauridsen, formand, Dorthe Bjerregaard, næstformand, Hanne Møllerhøj, kasserer,
                                    Charlotte Bertelsen, menigt medlem og Stig Nielsen, sekretær, var mødt fuldtalligt op.
                                    Udover bestyrelsen var 17 medlemmer tilmeldt.

 

            De fremmødte startede med at spise smørrebrød hvor foreningen var vært.
            Efter spisning gik man over til generalforsamlingen.

            Formanden, Peter Lauridsen, bød velkommen og bad om forslag til dirigent.
 1: Valget faldt på Niels Bertelsen, som takkede for valget samt konstaterede at generalforsamlingen var
      lovligt indvarslet, og gik derefter over til dagsordenen.
 

 2: Bestyrelsens beretning v. formanden
     Foreningen vil lave ansøgning til afløsning af bænkene på hjørnet samt penge til gulv til foreningens telt.
     Man kunne også tænke sig borde og stole til samme, men man ved ikke hvor disse skal opbevares. Så det sidste sættes på pause.
     Formanden fortalte at der er 155 følgere på Facebook, hvor nogen af dem brugte den til at reklamere .
     Dette skal ses i forhold til det betalende antal medlemmer i beboerforeningen som desværre er faldet til omkring 30 medlemmer.

 

     Formandens beretning fortsattes med omtale af foreningens sommertur der gik til Sagnlandet i Lejre.
    Til turen var der god tilslutning, hvor foreningen var vært, både med entre og spisning på Hvidesøhus.
    For gæsterne var det et ekstra plus at entrebilletten gjaldt året ud.

 

    Høstfesten som afholdtes hos Morten, Pia og Torben var igen en succes. Der serveredes flæskestegs sanwich. Denne fest er for hele 

    Døjringeområdet uanset medlemskab i foreningen.

               
    Først i december måned afholdtes foreningens julearrangement med banko, der er ved at være en tradition.

    Opråbere var bl. a. Charlotte og    Dorthe. Der var et fint fremmøde til at spille om de fine gevinster.
    Sluttelige takkede formanden Niels og Charlotte for hjælp med hjemmesiden.
    Tak var der også til bestyrelsen og frivillige for deres indsats.
    Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, vedtoges denne.
 

 3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v. kassereren.
     Kassereren fortalte at der i regnskabet er underskud, men foreningen stadig har penge på bogen.
     Dette skyldes kontingentbetaling og kommunalt tilskud.
     Dog var kassereren ked af at der var en manglende indbetaling fra nogle, om det skyldtes fraflytning
     eller forglemmelse. Man skal huske at forfaldsdato for kontingentindbetaling er d. 1januar.
     Regnskabet vedtoges uden bemærkninger.
 

4: Formanden fremlægger evt. fremtidige aktiviteter.
    Der er ikke lige nu planlagt nogen tur.

 

5: Behandling af indkomne forslag.
    Der var et forslag fremlagt af formanden: Det handlede om lån af hallen i naturbørnehuset i weekender i
    lige uger. Den skulle kunne bruges til forskellige aktiviteter af medlemmerne, dog ikke fester.
    Hvilket der var positiv stemning for. Udover dette var der ikke indkommet andre forslag.

 

6: Fastsættelse af kontingent.
    Omkring kontingentets størrelse vedtoges det at lade for nuværende være uforandret kr. 100 pr.
    medlem årligt, dog med den tilføjelse, at man kan tage det op på efterfølgende bestyrelsesmøder.

 

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var:
    Peter Lauridsen formand
    Hanne Møllerhøj, kasserer
    Stig Nielsen, sekretær
    Peter Lauridsen modtog genvalg, og da der ikke var modkandidater, valgtes han.
    Hanne møllerhøj modtog ikke genvalg. Jannie Schmidt stillede sig til rådighed og valgtes.
    Stig Nielsen modtog genvalg, og da der ikke var modkandidater, valgtes han.

 

8: Valg af suppleant.
     På valg var Morten Stenvedel som modtog genvalg. Da der ikke var andre kandidater, valgtes han.

 

9: Valg af bilags kontrollant.
     På valg var Jette Sørensen, som modtog genvalg. Da der ikke var andre kandidater, valgtes hun.

 

10: Eventuelt.
      Der var fra forsamlingen ingen indlæg, men formanden tog så ordet; Han takkede Hanne for hendes
      indsats som kasserer fra foreningens start og til nu . Samtidigt overrakte han hende en lilleopmærksomhed.
      Den afgående kasserer takkede herfor, og gav udtryk for at hun havde været glad for jobbet.
      Samtidigt lovede hun at støtte den nye kasserer i indkøringsfasen.
      Da der ikke var flere indlæg til generalforsamlingen, afsluttede dirigenten denne med tak for god ro og orden.

 

      Referat v. Stig Nielsen, sekretær.

 

 

             Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
             Formand: Peter Lauridsen
             Næstformand: Dorthe Bjerregaard
             Kasserer: Jannie Schmidt

             Sekretær:Stig Nielsen
             Menigt medlem: Charlotte Bertelsen  .