Referat fra ordinær generalforsamling i Døjringe Beboerforening d. 20 marts 2024.
Generalforsamlingen afholdtes i Naturbørnehuset.
Foruden bestyrelsen var der 15 tilmeldte tilstede. (i alt 20)

 

Der indledtes med fællesspisning hvor foreningen var vært.
Man gik derefter over til afholdelse af generalforsamlingen.

 

Pkt. 1: Valg af dirigent.
Niels Bertelsen blev foreslået og blev valgt, som takkede for valget. Han konstaterede
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og han gik videre med dagsordenen.
Som stemmetæller valgtes: Dorthe Bjerregaard og Charlotte Bertelsen.

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formanden.
Formanden indledte sin beretning med at fortælle at foreningens medlemstal er dalende.
Tallet for 2023 var 44 medlemmer mod ved starten af 2024 er der 39 medlemmer
Derimod er der 171 følgere på Facebook, ønskeligt at disse var medlemmer i foreningen.
Som vanligt starter sæsonen på ”Bænken” d. 1. maj, derefter hver 1. og 15. i måneden.
Formanden fortsatte sin beretning ved at fortælle om 2023 sommertur som foreningen
var vært for.
Alle tilmeldte mødtes ved Kongebroen ved Sorø sø, hvorfra vi sejlede med Lille Claus
til Parnas. Jannie havde indkøbt sandwich, der indtoges sammen med forfriskning
i det grønne.
På et tidspunkt var det tid at sejle tilbage til Kongebroen, hvor udflugten sluttede.
Alle deltagere syntes det var en god dag, dog savnedes flere deltagere.
Formanden omtalte Høstfesten, der blev afholdt hos Morten, Pia og Torben i drivhuset.
Denne gang skulle deltagere selv sørge for egen mad. Arrangørerne er dog kede af den
svingende tilslutning, på trods af at det er for alle i Døjringe området og ikke kræver
medlemskab af foreningen.
Beretningen fortsattes med omtale af foreningens traditionelle julebanko.
Der startedes med at foreningen serverede pølser og gløgg for deltagerne.
Der efter gik spillet i gang om de 6 indkøbte gevinster.
Formanden og sekretæren havde stået for indkøb. Gevinsterne blev denne gang
ligeligt fordelt blandt deltagerne.
Sommerudflugt vil gå til Middelaldercentret i Nykøbing F.
Turen vil foregå som samkørsel med udgangspunkt ved bænken.
Nærmere information sendes ud til medlemmerne pr mail.
Formanden fortalte at et af foreningens medlemmer, Ulla Olsen, var afgået ved døden
og udtrykte et Æret være hendes minde.
Slutteligt takkede formanden Niel og Charlotte Bertelsen for servicering foreningens
It og hjemmeside. Samtidigt takkedes Pia, Torben og Morten for lån af drivhuset.
Dermed afsluttedes formandens beretning.
Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til denne, blev den taget til efterretning.
                                                                                                                   Side 1

 

Pkt. 3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v. kassereren.
Regnskabet viste et underskud på kr. 1.277,54, men da vores bankbeholdning er i plus
er der ikke nogen grund til uro.
Kassereren afsluttede fremlægningen, og der var ingen kommentarer og det godkendtes.

 

Pkt. 4: Formanden fremlægger fremtidige aktiviteter.
Da formanden allerede i sin beretning havde omtalt sommerudflugt, og idet der ikke er
andet i støbeskeen, afsluttedes dette punkt.

 

Pkt. 5: Behandling af indkomne forslag.
Da der ikke var nogen indkomne forslag, afsluttedes dette punkt.

 

Pkt. 6: Fastsættelses af kontingent.
Forsamlingen vedtog at fortsætte med uændret kontingent, dog med den tilføjelse,
at kontingentet kan stige, hvis kommunen ændrer på tilskud til foreningen.

 

Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var: Dorthe Bjerregaard, næstformand, Charlotte Bertelsen, bestyrelsesmedlem.
Da der ikke var andre kandidater, modtog begge genvalg.

 

Pkt. 8: Valg af suppleant.
På valg var Morten Stenvedel, og der var ingen modkandidat, så han genvalgtes

 

Pkt. 9: Valg af bilagskontrollant.
På valg var Jette Sørensen, og der var ingen modkandidat, så hun genvalgtes.

 

Pkt. 10: Eventuelt.
Formanden fortalte at han ville lave ny opslagstavle. Den der var i forvejen, har lidt under
tidens tand.

Dorthe efterlyste et nyt navn til afløsning af ”bænkmøde”, da det giver nogle billeder
som noget religiøst. Man kunne godt se hvad hun mente. Forsamlingen blev opfordret
til summe over et nyt navn.

Camilla spurgte til om der var stemning for kursus i hjertemassage. Man syntes det var en
god ide. Hun ville gerne gå videre med det.
I samme forbindelse bragte Annette L. på bane om hvor mange hjerteløbere der er
i området. Man kender en, Sofia, ellers findes der en App både for hjerteløbere og
hjertestartere.

 

Stig spurgte om stemning for farthæmmende foranstaltninger bl. a. på Dyssevej.
Hvorledes det skulle foregå, er et spørgsmål der skal løses i samarbejde med vej-
myndighed. Der var umiddelbart stemning for dette, og Stig påtog sig opgaven.
Ancher fortalte at han tidligere havde talt med politi, men at der ikke var sket noget.
Man talte også om at skiltningen med fartbegrænsning måske er lidt fejlagtigt opstillede,
idet det første skilt på Dyssevej der pt. er opstillet ved nr. 3, hvor det burde stå ved
krydset Døjringevej/Dyssevej og i den modsatte ende burde det stå før nr. 11.
                                                                                                                 Side 2

 

Annette L. ønskede at man kunne få større tilslutning til beboerfesten, hun savnede
ideer til hvordan man kunne samle folk. Man talte om at den kunne lægges ind i
beboerforeningens regi. Samtidig oplystes at, da Helle var flyttet til Fyn, mangledes
en frivillig til at afløse hende. Lise B. sagde at hun gerne ville melde sig til.

 

Da der ikke var flere indlæg, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet,
og takkede forsamlingen for god ro og orden.
                                                 

                                              Referent: Stig Nielsen, sekretær

 

 

Efterfølgende ser bestyrelsen således ud:
Formand: Peter Lauridsen
Næstformand: Dorthe Bjerregaard
Kasserer: Jannie Schmidt
Sekretær: Stig Nielsen
Menigt medlem: Charlotte Bertelsen